Nền gel

Nền gel là dạng trương nở của carbomer giúp tạo mạng lưới “treo” những hạt dưỡng chất mà các nền khác không thêm vào được

Báo giá theo số lượng đặt